Форма № 1ДФ (порядок заповнення та коди ознак доходів)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13 січня 2015 року N 4

Порядок
заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку

 

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає порядок заповнення і подання до органу Державної фіскальної служби України (далі - контролюючий орган) Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (далі - податковий розрахунок) відповідно до вимог ст. 51 глави 2, пп. 70.16.1 глави 6 розділу II, пп. 170.4.2 та пп. "б" п. 176.2 розділу IV, пп. 1.6 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ.
1.2. Податковий розрахунок - документ, який свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку. На підставі відомостей щодо сум утриманого та/або сплаченого податку, які зазначаються у податковому розрахунку, нарахування податкового зобов'язання не проводиться.
1.3. Дія цього Порядку поширюється на податкових агентів, а саме: юридичних осіб (їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи), самозайнятих осіб, представництва нерезидентів - юридичних осіб, інвесторів (операторів) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) нараховують (виплачують, надають) доходи фізичній особі та/або зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV ПКУ, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, а також військовий збір, передбачений п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ.
1.4. Подання податковими агентами податкового розрахунку за період, у якому проводились процедури його припинення, здійснюється до завершення таких процедур (державної реєстрації припинення юридичної особи, державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця).

 

II. Порядок подання податкового розрахунку

2.1. Податковий розрахунок подається окремо за кожний квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. Окремий податковий розрахунок за календарний рік не подається.
Якщо останній день строку подання податкового розрахунку припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.
Граничні строки подання податкового розрахунку можуть бути збільшені за правилами та на підставах, які передбачені ПКУ.
2.2. Податковий розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи не виплачує доходи платникам податку податковий агент протягом звітного періоду.
2.3. Податковий розрахунок подається до контролюючих органів за місцезнаходженням податкового агента - юридичної особи або її відокремлених підрозділів чи до контролюючого органу за податковою адресою фізичної особи - податкового агента.
Податковий розрахунок може готуватись податковим агентом таким чином:
на непошкодженому паперовому носії формату А4 (кількість аркушів не обмежується), який заповнюється машинописним текстом чи друкованими літерами без помарок, закреслень, виправлень і уточнень, сторінки нумеруються. У незаповнених полях інформаційного рядка проставляється прочерк. Подання ксерокопії податкового розрахунку не дозволяється;
на електронному носії інформації в електронній формі з використанням спеціалізованого програмного забезпечення, актуальні версії якого безкоштовно надаються контролюючим органом за місцем взяття податкового агента на облік та розміщені на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України.
Податковий розрахунок подається податковими агентами в один із таких способів:
засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо використання електронного цифрового підпису відповідальної особи податкового агента у порядку, визначеному законодавством;
на паперовому носії разом з електронною формою на електронному носії інформації;
на паперовому носії, якщо кількість рядків у податковому розрахунку не перевищує десяти.
Податковий розрахунок готується у двох примірниках. Один примірник подається до контролюючого органу. Другий - з підписом особи, відповідальної за приймання розрахунку, штампом та проставленим номером порції, отриманим при обов'язковій реєстрації розрахунку в контролюючому органі, повертається податковому агенту.
Подання податкового розрахунку засобами електронного зв'язку в електронній формі здійснюється відповідно до порядку підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку.
2.4. Податковий розрахунок подається податковими агентами із штатною чисельністю працівників до 1000 осіб єдиним документом на всіх, хто працює, з обов'язковим заповненням їхніх податкових номерів або серії та номера паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) однією порцією. Якщо штатна чисельність працівників є більшою ніж 1000 осіб, можливе подання податкового розрахунку кількома порціями, кожна з яких є окремим податковим розрахунком зі своїм номером порції. Строк подання останньої порції не повинен перевищувати встановленого строку подання податкового розрахунку. Аркуші окремого податкового розрахунку зшиваються.
2.5. Релігійні організації, а також створені ними добродійні заклади повинні подавати податковий розрахунок на всіх платників податку.
2.6. У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, податковий розрахунок у вигляді окремої порції за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такого розрахунку до контролюючого органу за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу в установленому порядку. У порції, яка подається за відокремлений підрозділ, зазначаються відомості щодо фізичних осіб (працюючих) цього підрозділу.

 

III. Порядок заповнення податкового розрахунку

3.1. Реквізити податкового розрахунку, що заповнюються:
навпроти напису "Стор." податковим агентом проставляються порядкові номери сторінок податкового розрахунку;
відмічається відповідна клітинка "Звітний", "Звітний новий" чи "Уточнюючий" залежно від того, який податковий розрахунок подається;
навпроти напису "Порція" податковим агентом проставляється номер порції;
зазначаються податковий номер юридичної особи - податкового агента, податковий номер або серія та номер паспорта фізичної особи - податкового агента (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), яка подає розрахунок. Заповнення клітинок проводиться зліва направо (для юридичних осіб доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше восьми);
відмічається відповідна клітинка "Юридична особа" або "Самозайнята фізична особа";
навпроти напису "Працювало за трудовими договорами" проставляється кількість працівників, які працюють за трудовими договорами (контрактами);
навпроти напису "Працювало за цивільно-правовими договорами" проставляється кількість працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами у звітному періоді.
Реквізити, передбачені абзацами сьомим та восьмим цього пункту, заповнюються тільки в разі наявності у юридичної особи чи у самозайнятої фізичної особи  найманих працівників і тільки для першої порції податкового розрахунку;
зазначаються найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові самозайнятої фізичної особи, податкова адреса юридичної особи чи самозайнятої фізичної особи, що подає податковий розрахунок;
зазначається найменування контролюючого органу, до якого подається податковий розрахунок;
навпроти напису "Звітний період" відображаються арабськими цифрами порядковий номер звітного кварталу і рік.
Відображення відомостей у розділі I "Суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми утриманого з них податку" (далі - розділ I):
у графі 1 "№ з/п" відображається порядковий номер кожного рядка, що заповнюється;
у графі 2 "Податковий номер або серія та номер паспорта*" відображається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), про яку надається інформація в податковому розрахунку.
3.2. У графі 3а "Сума нарахованого доходу" відображається (за звітний квартал) дохід, який нарахований фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку.
У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов'язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні.
Нарахований дохід відображається повністю, без вирахування податку на доходи фізичних осіб, суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, у випадках, передбачених законом, - обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, суми податкової соціальної пільги за її наявності та військового збору (у періоді його справляння).
3.3. У графі 3 "Сума виплаченого доходу" відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом.
Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни в наступному місяці, повинна бути відображена в податковому розрахунку за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітну плату було нараховано. Наприклад, до податкового розрахунку за I квартал входить заробітна плата за січень, яка нарахована у січні та виплачена в лютому, за лютий (нарахована у лютому та виплачена в березні), за березень (нарахована в березні та виплачена у квітні).
3.4. У графі 4а "Сума нарахованого податку" відображається сума податку, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством.
3.5. У графі 4 "Сума перерахованого податку" відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету.
Сума нарахованого доходу у графі 3а, сума виплаченого доходу у графі 3, сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб у графі 4а, сума перерахованого до бюджету податку на доходи фізичних осіб у графі 4 відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками).
3.6. У графі 5 "Ознака доходу" зазначається ознака доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку. Ознака доходу визначається до нарахованого доходу. Якщо доходи виплачуються у звітному кварталі не в повному обсязі і їх остаточна виплата буде здійснюватись у наступних кварталах, ознака доходу в разі виплати повинна вказуватися відповідно до нарахованого в попередньому кварталі доходу.
Щодо кожної фізичної особи потрібно заповнювати стільки рядків, скільки ознак доходів вона має. Про кожну ознаку доходу фізичної особи потрібно заповнювати тільки один рядок з обов'язковим заповненням графи 2 "Податковий номер або серія та номер паспорта*", крім випадків, зазначених у пунктах 3.7 та 3.8 цього розділу.
3.7. Графа 6 заповнюється тільки на тих фізичних осіб, які приймались на роботу у звітному періоді. Графа 7 заповнюється тільки на тих фізичних осіб, які були звільнені у звітному періоді за місцем роботи, на якому вони отримували дохід у вигляді заробітної плати, або звільнені до початку звітного періоду, але отримували доходи у звітному періоді. Для тих фізичних осіб, які не змінювали місця роботи у звітному періоді, графи 6 та 7 не заповнюються. У разі неодноразового прийняття фізичної особи на роботу і її звільнення з роботи у звітному кварталі про таку особу потрібно заповнювати стільки рядків, скільки разів інформація про зміну місця роботи особи зустрічається у звітному кварталі.
У графі 6 "Дата прийняття на роботу" проставляється дата (число, порядковий номер місяця, рік) прийняття фізичної особи на роботу, наприклад, якщо дата прийняття - 19 серпня 2014 року, то у графі 6 потрібно вказати "19.08.2014".
У графі 7 "Дата звільнення з роботи" проставляється дата звільнення фізичної особи з роботи за зразком, наведеним в абзаці другому цього пункту.
3.8. У графі 8 "Ознака податкової соціальної пільги" відображається ознака податкової соціальної пільги згідно з довідником ознак податкових соціальних пільг, наведеним у додатку до цього Порядку. Графа 8 заповнюється тільки для фізичних осіб, які мали пільги щодо податку у звітному періоді згідно із законодавством за місцем отримання основного доходу. За відсутності у фізичної особи пільг у звітному періоді у графі 8 проставляється прочерк. При заповненні графи 8 слід враховувати ту ознаку пільги, яка відповідає нарахованому доходу. Допускається наявність кількох рядків з однією ознакою доходу тільки у разі наявності у фізичної особи кількох ознак пільг за такою ознакою доходу (наявність різних пільг у кожному з трьох місяців кварталу).
3.9. У графі 9 "Ознака (0, 1)" відображається ознака "0", якщо рядок потрібно ввести, чи ознака "1", якщо рядок потрібно виключити. Графа 9 заповнюється тільки для звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків.
3.10. В останньому рядку розділу I вказуються загальні суми нарахованого доходу за графою 3а, виплаченого доходу - за графою 3, нарахованого податку - за графою 4а, перерахованого податку - за графою 4.
3.11. Відображення відомостей у розділі II "Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір" (далі - розділ II):
у рядку "Оподаткування процентів" загальна сума доходу, нарахованого у вигляді процентів, загальна сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб та загальна сума перерахованого до бюджету податку на доходи фізичних осіб відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи у вигляді процентів, не зазначаються;
у рядку "Оподаткування виграшів (призів) у лотерею" загальна сума нарахованого доходу у вигляді виграшів (призів) у лотерею, загальна сума виплаченого доходу у вигляді виграшів (призів) у лотерею, загальна сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб та загальна сума перерахованого до бюджету податку на доходи фізичних осіб відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи у вигляді виграшів (призів) у лотерею, не зазначаються;
у рядку "Військовий збір" загальна сума нарахованого доходу, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та загальна сума перерахованого до бюджету військового збору відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи, з яких утримується військовий збір, не зазначаються.
3.12. У кінці податкового розрахунку проставляються:
кількість заповнених рядків розділу I, кількість фізичних осіб, на яких подано інформацію, та кількість сторінок податкового розрахунку. При визначенні кількості заповнених рядків розділу I підсумковий рядок відповідно до пункту 3.10 цього розділу не враховується;
податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) керівника юридичної особи, який подає розрахунок, підпис, ініціали, прізвище, телефон;
податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) головного бухгалтера юридичної особи, який подає розрахунок, підпис, ініціали, прізвище, телефон;
податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) самозайнятої фізичної особи, яка подає розрахунок, підпис, ініціали, прізвище, телефон.
Податковий розрахунок на останній сторінці завіряється:
для юридичної особи - підписами керівника юридичної особи і головного бухгалтера та засвідчується печаткою (за наявності);
для фізичної особи - податкового агента - підписом особи, яка подає податковий розрахунок, та засвідчується печаткою (за наявності).
У полі "Дата подання" проставляється дата подання податкового розрахунку податковим агентом.
3.13. У кінці податкового розрахунку проставляються відмітки службових осіб контролюючого органу про внесення даних з податкового розрахунку до електронної бази податкової звітності (дата, підпис, ініціали, прізвище).

 

IV. Порядок проведення коригувань

4.1. Коригування поданого і прийнятого податкових розрахунків проводяться на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом.
4.2. У разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку до закінчення строку його подання подається звітний новий податковий розрахунок.
4.3. Уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після закінчення строку його подання. Уточнюючий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.
4.4. Порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим. Звітний новий та уточнюючий податкові розрахунки подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до податкового агента.
Коригування показників розділу I:
для виключення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати "1" - на виключення рядка;
для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати "0" - на введення рядка;
для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію відповідно до абзацу другого цього пункту та ввести правильну інформацію відповідно до абзацу третього цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 указується "1" - рядок на виключення, а в другому - "0" - рядок на введення.
Коригування показників розділу II:
підрозділ "Оподаткування процентів":
для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку "Оподаткування процентів - виключення**" потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку "Оподаткування процентів" відобразити правильну інформацію;
підрозділ "Оподаткування виграшів (призів) у лотерею":
для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку "Оподаткування виграшів (призів) у лотерею - виключення***" потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку "Оподаткування виграшів (призів) у лотерею " відобразити правильну інформацію;
підрозділ "Військовий збір":
для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку "Військовий збір - виключення****" потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку "Військовий збір" відобразити правильну інформацію.

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
М. О. Чмерук

Додаток
до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку
(пункт 3.6 розділу III)

Довідник ознак доходів

1. Довідник ознак доходів фізичних осіб

OZN_DOX
NAME
101
Доходи у вигляді зарплати, нараховані (виплачені) платнику відповідно до умов трудового договору (контракту), крім доходів, зазначених в абзаці третьому п. 4 підрозділу 1 розділу XX ПКУ (пп. 164.2.1 ПКУ)
102
Суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику відповідно до умов ЦПД, крім доходів, зазначених в абзаці третьому п. 4 підрозділу 1 розділу XX ПКУ (пп. 164.2.2 ПКУ)
103
Доходи від продажу об'єктів майнових і немайнових прав, зокрема інтелектуальної (промислової) власності, та прирівняні до них права, доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам НМА (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами), об'єкти права інтелектуальної промислової власності та прирівняні до них права, у т. ч. отримані спадкоємцями власника такого НМА (пп. 164.2.3 ПКУ)
104
Частина доходів від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна згідно з ст.172 ПКУ (пп. 164.2.4 ПКУ)
105
Частина доходів від операцій з продажу або обміну об'єктів рухомого майна згідно з ст. 173 ПКУ (пп. 164.2.4 ПКУ)
106
Дохід від надання майна в лізинг, оренду,суборенду (строкове володіння та/або користування), згідно п. 170.1 ПКУ (пп. 164.2.5 ПКУ)
107
Сума заборгованості платника за укладеним ним ЦПД, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 % місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 01 січня звітного податкового року, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності згідно з розділом II ПКУ, що встановлює порядок стягнення заборгованості з податків, зборів і погашення податкового боргу (пп. 164.2.7 ПКУ)
108
Сума коштів, одержана платником від фінустанови після реалізації заставленого майна платника при зверненні стягнення фінустановою на таке майно у зв'язку з невиконанням платником своїх зобов'язань за договором кредиту (позики) (пп. 164.2.7 ПКУ)
108
Доходи, отримані внаслідок реалізації заставленого майна, майна платника при зверненні стягнення фінустановою на таке майно у зв'язку з невиконанням платником податку своїх зобов'язань за договором кредиту (позики) (пп. 165.1.16 ПКУ)
109
Дохід у вигляді дивідендів (крім дивідендів, визначених у пп. 165.1.18 ПКУ) (пп. 164.2.8 ПКУ)
110
Дохід у вигляді процентів (крім процентів, визначених у пп. 165.1.2 та 165.1.41 ПКУ) (пп. 164.2.8 ПКУ)
111
Дохід у вигляді виграшів та призів (крім виграшів та призів у лотерею) (пп. 164.2.8 ПКУ)
112
Інвестиційний прибуток (дохід) від проведення платником операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у пп. 165.1.2, 165.1.40 і 165.1.52 ПКУ (пп. 164.2.9, пп. 170.2.2 ПКУ)
113
Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав від члена сім'ї І ступеня споріднення відповідно до пп. "а" пп. 174.2.1 та п. 174.6 ПКУ (пп. 164.2.10 та пп. 165.1.15 IV ПКУ)
114
Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав від фізособи, що не є членом сім'ї І ступеня споріднення, відповідно до пп. 174.2.2 та п. 174.6 ПКУ (пп. 164.2.10 та пп. 165.1.15 IV ПКУ)
115
Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав від нерезидента або отриманий нерезидентом відповідно до пп. 174.2.3 та п. 174. ПКУ (пп. 164.2.10 та пп. 165.1.15 ПКУ)
116
Дохід, отриманий платником, який є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, унаслідок прийняття у спадщину чи дарунок об'єкта нерухомого або рухомого майна, готівки або коштів та об'єкта нерухомого або рухомого майна, що успадковуються (отримуються як дарунок) дитиною-інвалідом відповідно до пп. "б" пп. 174.2.1 та п. 174.6 ПКУ (пп. 164.2.1 та пп. 165.1.15 ПКУ)
117
Дохід, отриманий платником податку унаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок грошових заощаджень, поміщених до 02.01.1992 р. в установи Ощадбанку СРСР та Держстраху СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 р., облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 р., державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадбанку СРСР), та грошових заощаджень громадян України, поміщених в установи Ощадбанку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992-1994 рр., погашення яких не відбулося, відповідно до пп. "в" пп. 174.2.1 та п. 174.6 ПКУ (пп. 164.2.10 та пп. 165.1.15 ПКУ)
118
Сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки, розмір якої обчислюється відповідно до п. 170.9 ПКУ (пп. 164.2.11 ПКУ)
119
Доходи, виплачені фізичній особі з ФФБ (пп. 164.2.13 ПКУ)
120
Дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди (пп. 164.2.14 ПКУ)
121
Сума страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум, що сплачуються платнику за договорами довгострокового страхування життя (у т.ч. за договорами страхування довічних пенсій), у випадках та розмірах, визначених пп. 170.8.2 та 170.8.3 (пп. 164.2.15 та пп. 165.1.28 ПКУ)
122
Сума пенсійних виплат, що сплачуються платнику за договорами недержавного пенсійного забезпечення у випадках та розмірах, визначених пп. 170.8.2 та 170.8.3 ПКУ (пп. 164.2.15 та пп. 165.1.28 ПКУ)
123
Сума виплат, що сплачуються платнику за договорами пенсійного вкладу у випадках та розмірах, визначених пп. 170.8.2 та 170.8.3 ПКУ (пп. 164.2.15 та пп. 165.1.28 ПКУ)
124
Сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), внесків на пенсійні вклади, внесків до ФБУ, сплачена за платника чи на його користь будь-якою особою-резидентом (крім роботодавця-резидента) (пп. 164.2.16 ПКУ, крім пп. "в" пп 164.2.16 ПКУ)
125
Сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), внесків на пенсійні вклади, внесків до ФБУ, сплачена за платника чи на його користь роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення платника (пп. "в" пп. 164.2.16 ПКУ)
126
Дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 ПКУ) (пп. 164.2.17 ПКУ)
127
Інші доходи (пп. 164.2.19 та пп. 165.1.49 ПКУ)
127
Інші доходи, крім сум грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби, Державної служби спецзв'язку та захисту інформації, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби (пп. 164.2.20 та пп. 165.1.49 ПКУ)
128
Сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник з бюджетів та фондів соціального страхування, та у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду захисту інвалідів згідно із законом (пп. 165.1.1 ПКУ)
129
Сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на цінні папери, емітовані Мінфіном, та на боргові зобов'язання НБУ (пп. 165.1.2 ПКУ)
130
Сума відшкодування платнику податку розміру шкоди, заподіяної йому внаслідок аварії на ЧАЕС, у порядку та сумах, визначених законом (пп. 165.1.3 ПКУ)
131
Сума виплат чи відшкодувань (крім зарплати чи інших виплат та відшкодувань за ЦПД), що здійснюються з урахуванням п. 170.7 ПКУ, зокрема творчими спілками їх членам, Товариством Червоного Хреста, іншими неприбутковими організаціями та благодійними фондами України, сума, яка щороку виплачується переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (пп. 165.1.4 ПКУ)
132
Сума внесків на обов'язкове страхування платника відповідно до закону, інших, ніж ЄСВ (пп. 165.1.5 ПКУ)
133
Сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування платника, що вноситься за рахунок його роботодавця, у розмірах, визначених законом (пп. 165.1.6 ПКУ)
134
Сума страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - обов'язкові страхові внески до недержавного пенсійного фонду та ФБУ (пп. 165.1.7 ПКУ)
135
Сума коштів, що належать платнику податку, які відповідно до закону перераховуються з Накопичувального фонду до недержавного пенсійного фонду, ФБУ чи страхової організації, з недержавного пенсійного фонду, ФБУ до іншого недержавного пенсійного фонду, ФБУ, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок банку (пп. 165.1.8 ПКУ)
136
Вартість безоплатного лікувально-профілактичного харчування та іншого майна, якими роботодавець забезпечує платника відповідно до Закону України "Про охорону праці", спеціального (форменого) одягу та взуття, що надаються роботодавцем у тимчасове користування платнику, який перебуває з ним у трудових відносинах (пп. 165.1.9 ПКУ)
137
Сума грошового або майнового утримання чи забезпечення військовослужбовців строкової служби (у т.ч.  осіб, що проходять альтернативну службу), передбачена законом, яка виплачується з бюджету чи бюджетною установою (пп. 165.1.10 ПКУ)
138
Вартість товарів, які надходять платнику податку як гарантійна заміна у порядку, встановленому законом, а також грошова компенсація вартості товарів, надана платнику в разі їх повернення продавцю або особі, уповноваженій таким продавцем здійснювати їх гарантійне обслуговування (заміну) протягом гарантійного строку, але не вище ніж ціна придбання таких товарів (пп. 165.1.12 ПКУ)
139
Кошти або вартість майна (нематеріальних активів), які надходять платнику за рішенням суду в результаті поділу спільної сумісної власності подружжя у зв'язку з розірванням шлюбу чи визнанням його недійсним або за добровільним рішенням сторін з урахуванням норм Сімейного кодексу (пп. 165.1.13 ПКУ)
140
Аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін (пп. 165.1.14 ПКУ)
141
Кошти, отримані платником податку в рахунок компенсації (відшкодування) вартості майна (нематеріальних активів), примусово відчуженого державою у випадках, передбачених законом, або вартість такої компенсації, отриманої у негрошовій формі (пп. 165.1.16 ПКУ)
142
Дивіденди, які нараховуються на користь платника у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою - резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів (пп. 165.1.18 ПКУ)
143
Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця (пп. 165.1.19 ПКУ)
144
Вартість вугілля та вугільних, торф'яних брикетів, безоплатно наданих платнику в обсягах та за переліком професій, що встановлюються КМУ (пп. 165.1.20 ПКУ)
145
Сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за фізособу для підготовки чи перепідготовки такої фізособи (пп. 165.1.21 ПКУ)
146
Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника будь-якою фізособою, благодійною організацією, ПФУ, відповідним структурним підрозділом місцевої державної адміністрації, фондами соціального страхування або профспілкою, роботодавцем за його останнім місцем роботи (пп. 165.1.22 ПКУ)
147
Вартість майна, а також сума грошової допомоги, що надаються дітям-сиротам чи дітям, позбавленим батьківського піклування (у т. ч. випускникам професійно-технічних навчальних закладів і ВНЗ I - IV рівнів акредитації) (пп. 165.1.23 ПКУ)
148
Доходи, отримані від продажу власної сільгосппродукції, крім продукції тваринництва груп 1-5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД (пп. 165.1.24 ПКУ)
149
Сума доходу, отримана за здані (продані) вторинну сировину, побутові відходи, брухт кольорових металів, включаючи використані (виснажені) акумулятори електричні свинцево-кислотні, залишки та брухт електричних акумуляторів із вмістом свинцю, та брухт дорогоцінних металів, проданий НБУ (пп. 165.1.25 ПКУ)
150
Сума стипендії (включаючи суму її індексації), яка виплачується з бюджету учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад'юнкту (пп. 165.1.26 ПКУ)
151
Сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримана платником за договором страхування від страховика-резидента, іншого, ніж довгострокове страхування життя (у т. ч. страхування довічних пенсій) та недержавне пенсійне забезпечення (пп. 165.1.27 ПКУ)
152
Сума виплат платникам податку (їх спадкоємцям) грошових заощаджень, поміщених у період до 02.01.1992 р. в установи Ощадбанку СРСР та Держстраху СРСР, що діяли на території України, а також у такі державні цінні папери: облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 р., облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадбанку СРСР та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадбанку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992-1994 рр. (пп. 165.1.30 ПКУ)
153
Основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником іншим особам, яка повертається йому, основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником (пп. 165.1.31 ПКУ)
154
Сума, отримана платником за здавання ним крові, грудного жіночого молока, інших видів донорства, яка виплачується з бюджету чи бюджетною установою (пп. 165.1.33 ПКУ)
155
Вартість житла, яке передається з державної або комунальної власності у власність платника безоплатно або зі знижкою відповідно до закону, а також сума державної підтримки на будівництво чи придбання доступного житла, яка надається платнику відповідно до законодавства (пп. 165.1.34 ПКУ)
156
Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у т. ч. на реабілітацію інвалідів, на території України платника та/або його дітей віком до 18 р.в, які надаються йому безоплатно або зі знижкою (у розмірі знижки) профспілкою, до якої зараховуються профвнески платника — члена такої профспілки, або за рахунок коштів фонду соцстрахування (пп. 165.1.35 ПКУ)
157
Дохід, виплачений самозайнятій особі (пп. 165.1.36, ст. 177 та 178 ПКУ)
158
Сума витрат роботодавця у зв'язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) платника згідно із законом (пп. 165.1.37 ПКУ)
159
Вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів, якими відзначаються працівники, інші категорії громадян та/або переможці змагань, конкурсів (пп. 165.1.38 ПКУ)
160
Вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 50 % однієї мінімальної зарплати (пп. 165.1.39 ПКУ)
161
Сума доходу, отриманого платником внаслідок відчуження акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у власність у процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати, безпосередньо отримані ним як компенсація суми його внеску до установ Ощадбанку СРСР або до установ Держстраху СРСР, або в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані ним відповідно до закону, а також сума доходу, отриманого таким платником внаслідок відчуження земельних ділянок сільгосппризначення, земельних часток (паїв) та майнових паїв, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації згідно з нормами земельного законодавства (пп. 165.1.40 ПКУ)
162
Доходи у вигляді процентів на поточні банківські рахунки, за якими на користь фізосіб здійснюються виключно виплати зарплати, стипендій, пенсій, соцдопомоги та інших передбачених законом соцвиплат (пп. 165.1.41 ПКУ)
163
Суми коштів, надані всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів та їх спілками платникам податку - учасникам конгресів, симпозіумів, зборів, конференцій, пленумів, з'їздів, фестивалів, виставок, концертів, реабілітаційних заходів, фізкультурно-спортивних заходів та конкурсів, які проводяться такими організаціями, як компенсація витрат на проживання, харчування та проїзд до місця проведення заходів та у зворотному напрямку (пп. 165.1.42 ПКУ)
164
Сума страхової виплати за договорами страхування життя у разі смерті застрахованої особи, якщо така виплата отримується членами сім'ї застрахованої особи І ступеня споріднення, або особою, яка є інвалідом I групи, або дитиною-інвалідом, або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування (пп. 165.1.43 ПКУ)
165
Вартість побічних лісових користувань для власного споживання (заготівля лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету та інших побічних лісових користувань, передбачених Лісовим кодексом України) (пп. 165.1.45 ПКУ)
166
Сума коштів, отриманих як виграш, приз у державну грошову лотерею (пп. 165.1.46 ПКУ)
167
Сума виплат чи відшкодувань (крім зарплати чи інших виплат та відшкодувань за ЦПД), що здійснюються за рішенням профспілки, її об'єднання та/або організації профспілки, прийнятим в установленому порядку, на користь члена такої профспілки (пп. 165.1.47 ПКУ)
168
Кооперативні виплати члену виробничого сільгоспкооперативу, а також кошти, що повертаються члену сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу внаслідок надлишково сплаченої ним вартості послуг, наданих кооперативом; розмір (сума, вартість) паю, що повертається члену сільськогосподарського виробничого кооперативу у разі припинення ним членства в кооперативі (пп. 165.1.48 ПКУ)
169
Сума благодійної допомоги, у т. ч.  гуманітарна допомога, яка надходить на користь платника у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги) (п. 170.7 ПКУ)
170
Доходи з джерелом їх походження в Україні, виплачені нерезиденту іншим нерезидентом (п. 170.10 ПКУ, крім пп. 170.10.5 ПКУ)
171
Доходи, отримані платником у вигляді плати (відсотків), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки (п. 170.12 ПКУ)
172
Доходи, що були нараховані платнику відповідно до умов трудового або ЦПД та згодом перераховані на його пенсійний вклад або на його рахунок учасника ФБУ, як під час їх нарахування, так і під час їх перерахування на такий вклад або такий рахунок (абзац третій п. 4 підрозділу 1 розділу XX ПКУ)
173
Кошти, що нараховуються та вносяться особою, яка не є платником податку, або її працедавцем (третьою особою) на користь платника на пенсійний вклад або рахунок учасника ФБУ такого платника (абзац четвертий п. 4 підрозділу 1 розділу XX ПКУ)
174
Кошти, перераховані фізособою до власного пенсійного вкладу чи на власний рахунок у ФБУ або до пенсійного вкладу чи на рахунок у ФБУ членів сім'ї такої фізособи І ступеня споріднення (абзац п'ятий п. 4 підрозділу 1 розділу XX ПКУ)
175
Доходи, нараховані платнику за договором пенсійного вкладу або за договором довірчого управління, укладеним з уповноваженим банком відповідно до закону (абзац шостий п. 4 підрозділу 1 розділу XX ПКУ)
176
Кошти, що відповідно до закону, який регулює питання створення та функціонування ФБУ, виплачуються в період дії цього закону фізособам згідно з договорами довірчого управління, укладеними з учасниками ФБУ, та договорами пенсійних вкладів, укладеними в період проведення такого експерименту (абзац перший п. 4 підрозділу 1 розділу XX ПКУ)
177
Доходи з джерелом їх походження в Україні, виплачені нерезиденту від участі в гастрольних заходах (пп. 170.10.5 ПКУ)
178
Сума майнового та немайнового внеску платника до статутного фонду юрособи - емітента корпоративних прав в обмін на такі корпоративні права (пп. 165.1.44 ПКУ)
179
Доходи, отримані від продажу власної продукції тваринництва груп 1-5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД (пп. 165.1.24 ПКУ)
180
Дохід, отриманий платником податку за зданий (проданий) ним брухт дорогоцінних металів, крім доходу, отриманого за брухт дорогоцінних металів, проданий НБУ (пп. 164.2.18 ПКУ)
181
Доходи від операцій з конвертації цінних паперів у разі, якщо їх обмін здійснюється за звичайними цінами або за вартістю чистих активів у розрахунку на один цінний папір, які не призводять до відчуження інвестицій та проводяться з цінними паперами ІСІ, що перебувають в управлінні однієї КУА (пп. 165.1.50 ПКУ)
182
Доходи від операцій з валютними цінностями (крім цінних паперів), пов'язаних з переходом права власності на такі валютні цінності, за виключенням доходів, оподаткування яких прямо передбачено нормами розділу IV ПКУ (пп. 165.1.51 ПКУ)
183
Інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов'язаннями НБУ та казначейськими зобов'язаннями України, емітованими Мінфіном, у т. ч. від зміни курсу іноземної валюти (пп. 165.1.52 ПКУ)
184
Суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з ПФУ чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує 10 000 грн на місяць, або  три розміри мінімальної зар плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 01 січня звітного податкового року,- у частині такого перевищення (пп. 164.2.19 ПКУ)
185
Сума грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, з якої утримується податок на доходи фізичних осіб (пп. 164.2.20 та п. 168.5 ПКУ)

2. Довідник ознак податкових соціальних пільг

KOD_P
NAME_P
01
У розмірі, що дорівнює 100 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 01 січня звітного податкового року, з урахуванням положень абзацу восьмого п. 1 розділу XIX ПКУ (пп. 169.1.1 ПКУ)
02
У розмірі, що дорівнює 150 % суми пільги, визначеної в ознаці «01» (пп. 169.1.3 ПКУ)
03
У розмірі, що дорівнює 200 % суми пільги, визначеної в ознаці «01» (пп. 169.1.4 ПКУ)
04
У розмірі, що дорівнює 100 % суми пільги, визначеної в ознаці «01»" для платника, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років (пп. 169.1.2 ПКУ)

При заповненні довідника ознак доходів і довідника ознак податкових соціальних пільг слід ураховувати можливі варіанти їх поєднування, наведені в таблиці 2.
Таблиця 2
Ознака доходу
Ознака податкової соціальної пільги
101
01, 02, 03, 04

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
М. О. Чмерук


Немає коментарів:

Дописати коментар